Zakres projektu

Zakres projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik W ramach tego zadania zostanie wybudowane ok. 22 km sieci kanalizacji sanitarnej w następujących rejonach:

REJON „BUDZYŃ” ulice: Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska;

REJON „PIASKI/ZARZECZE II” ulica Urzędowska;

REJON „BOJANÓWKA” ulice: Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska;

REJON „OŚRODEK” ulice: Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa:

REJON „STACJA KOLEJOWA” ulice: Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3 –go Maja, Wojska Polskiego, komisji Edukacji Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, Orzechowa;

REJON „ZARZECZE I” ulice: Przemysłowa, Janowska; Ponadto w ramach tego zadania zostaną wybudowane dwie nowe przepompownie ścieków na nowo wybudowanej siec i kanalizacji sanitarnej w rejonie ‘Bojanówka „ i „Stacja Kolejowa” oraz zostaną zmodernizowane dwie istniejące przepompownie przy ul. Granicznej i ul. Wyszyńskiego. Ponadto zainstalowany zostanie nowy system sterowania i monitoringu dla wszystkich istniejących i nowo wybudowanych przepompowni.

Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi w rejonie Al. Tysiąclecia w Kraśniku. Budowa została zrealizowana w 2017 roku. Wybudowane zostało 810 m sieci kanalizacyjnej i 560 m odgałęzień sieciowych.

Zadanie 3 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik (zadanie K5) – rejon Al. Tysiąclecia w Kraśniku.

W ramach zawartej 1.04.2015 roku umowy wykonawca przygotował dokumentację projektową składającą się z: projektu budowlano – wykonawczego sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej, dokumentacji terenowo – prawnej, dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji dendrologicznej, kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji środowiskowych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, matryce map zasadniczych i oryginały dokumentów wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działki albo do pierwszej studni na działce w ulicach Al. Tysiąclecia i ul. Nowej w Kraśniku. Realizacja zadania została potwierdzona Protokołem końcowym odbioru. Zadanie zakończono w terminie określonym w umowie tj. w dniu 30 listopada 2015 roku.

Zadanie 4 – Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja ok. 580 m wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach na terenie miasta Kraśnik tj.: Piastowska, Urzędowska, Lubelska, Wyszyńskiego, Niepodległości, Sądowa, Matejki, Klonowa, Sikorskiego Mickiewicza/Krasińskiego, Greinera i Metalowców.

Zadanie 5 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Staffa. W dniu 6.10.2017 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej z hydrantem nadziemnym ppoż. o długości ok. 183 m. Ulica Staffa znajduje się w strefie pośredniej ochrony ujęć wód podziemnych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie przewidzianym w umowie. Zakończenie zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego.

Zadanie 6 – Budowa zbiornika wody czystej na Stacji Wodociągowej przy ul. 3-go Maja w Kraśniku. Wybudowany będzie zbiornik wody czystej na SW 3-go Maja o objętości 200 m3 Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo dostaw wody w dzielnicy kolejowej dla potrzeb bytowych i na cele p.poż.

Zadanie 7 – Modernizacja niektórych obiektów oczyszczalni ścieków.

Przeprowadzona została modernizacja wybranych obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków takich jak: reaktor biologiczny nr 2, osadnik wstępny nr 2 oraz piaskownik. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą. W ramach umowy przygotowana została dokumentacja projektowa dla każdego modernizowanego obiektu oraz wykonane zostały roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie antykorozyjne obiektów a także uszczelnienie ich zewnętrznych ścian. W ramach tego zadania zakupione zostały 2 pompy recyrkulacji wewnętrznej dla reaktora biologicznego oraz zainstalowana została pompa do piasku z piaskownika.

Zadanie 8 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku.

W dniu 13.10.2015 roku podpisana została umowa z wybranym wykonawcą na budowę ok. 505 m sieci wodociągowej. Realizacja zadania została zakończona w dniu 30.11.2015 roku po podpisaniu Protokołu końcowego odbioru robót. Wybudowanie tej sieci pozwoliło na podpisanie 15 umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczana przez KPWiK Sp. z o.o.

Zadanie 9 – świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. Usługi związane z nadzorem inwestorskim nad Robotami i zarządzaniem Kontraktem na Roboty dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. Usługi będą obejmowały wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu zgodnie z wymaganiami wdrażania Funduszu Spójności, zasadami określonymi w warunkach Kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę( „żółta książka”), zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane. Podczas wykonywania umowy Inżynier będzie świadczył bieżącą pomoc dla Zamawiającego w formie fachowego doradztwa i stałych usług konsultacyjnych.

Zadanie 10 – usługa kompleksowego opracowania Studium wykonalności oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. W dniu 14.09.2016 r. podpisana została umowa z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji obejmującej Studium wykonalności oraz opracowanie i złożenie Wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II –„ Ochrona Środowiska tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zgodnie z umową dokumentacja została złożona w wyznaczonym terminie do konkursu na dofinansowanie projektów.

Zadanie 11 – Działania informacyjno – promocyjne na potrzeby Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”, zgodnie z wytycznymi POIiŚ na lata 2014-2020.