O projekcie

   W ramach ProjektuBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik zaplanowano zadania inwestycyjne polegające m.in. na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej w następujących rejonach Kraśnika: „Budzyń” (ul. Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska)„Zarzecze I” (ul. Przemysłowa, Janowska) „Piaski/Zarzecze II” (ul. Urzędowska,  Stacja Kolejowa” (ul. Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3-Maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, Orzechowa) „Bojanówka” (ul. Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska),Ośrodek” (ul. Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa).

   Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez KPWiK Sp. z o.o. do polskich i unijnych standardów oraz umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanego przedsięwzięcia.

   Kolejne inwestycje projektowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi w rejonie Al. Tysiąclecia w Kraśniku oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik, podobnie jak powyższe zadanie, przyniesie oczekiwany rezultat. Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych (będących często nieszczelnymi i w złym stanie technicznym) w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych.

   W związku z koniecznością zapewnienia należytego chlorowania wody w sieci wodociągowej i spełnienia wymogów na cele p. poż, w ramach Projektu, wybudowany zostanie nowy terenowy zbiornik wody czystej na stacji wodociągowej przy ul. 3 –go Maja w Kraśniku. Woda po zachlorowaniu w zostanie wtłoczona do sieci wodociągowej zapewniając odpowiedni przepływ i ciśnienie u odbiorców.

   Kolejnym zadaniem w Projekcie jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Staffa w Kraśniku. Inwestycja zapewni przyległym posesjom, przeznaczonym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przyłączenie do sieci wodociągowej nowoprojektowanych budynków oraz zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe okolicznych terenów. Podobnie jak poprzednia inwestycja, budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku (etap I) umożliwi podłączenie nowych Odbiorców na terenie miasta Kraśnik.

   Modernizacja reaktora biologicznego nr 2, osadnika wstępnego nr 2 oraz piaskownika w oczyszczalni ścieków w Kraśniku to kolejne zadanie inwestycyjne. Znaczna cześć oczyszczalni ścieków została już zmodernizowana w ramach Projektu realizowanego w latach ubiegłych p.n. „ Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków”, głównie w zakresie modernizacji rozwiązań gospodarki osadowej.

   Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa 91/271 - ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym Projektem.