Super User

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

O projekcie

   W ramach ProjektuBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik zaplanowano zadania inwestycyjne polegające m.in. na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej w następujących rejonach Kraśnika: „Budzyń” (ul. Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska)„Zarzecze I” (ul. Przemysłowa, Janowska) „Piaski/Zarzecze II” (ul. Urzędowska,  Stacja Kolejowa” (ul. Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3-Maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, Orzechowa) „Bojanówka” (ul. Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska),Ośrodek” (ul. Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa).

   Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez KPWiK Sp. z o.o. do polskich i unijnych standardów oraz umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanego przedsięwzięcia.

   Kolejne inwestycje projektowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi w rejonie Al. Tysiąclecia w Kraśniku oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik, podobnie jak powyższe zadanie, przyniesie oczekiwany rezultat. Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych (będących często nieszczelnymi i w złym stanie technicznym) w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych.

   W związku z koniecznością zapewnienia należytego chlorowania wody w sieci wodociągowej i spełnienia wymogów na cele p. poż, w ramach Projektu, wybudowany zostanie nowy terenowy zbiornik wody czystej na stacji wodociągowej przy ul. 3 –go Maja w Kraśniku. Woda po zachlorowaniu w zostanie wtłoczona do sieci wodociągowej zapewniając odpowiedni przepływ i ciśnienie u odbiorców.

   Kolejnym zadaniem w Projekcie jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Staffa w Kraśniku. Inwestycja zapewni przyległym posesjom, przeznaczonym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przyłączenie do sieci wodociągowej nowoprojektowanych budynków oraz zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe okolicznych terenów. Podobnie jak poprzednia inwestycja, budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku (etap I) umożliwi podłączenie nowych Odbiorców na terenie miasta Kraśnik.

   Modernizacja reaktora biologicznego nr 2, osadnika wstępnego nr 2 oraz piaskownika w oczyszczalni ścieków w Kraśniku to kolejne zadanie inwestycyjne. Znaczna cześć oczyszczalni ścieków została już zmodernizowana w ramach Projektu realizowanego w latach ubiegłych p.n. „ Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków”, głównie w zakresie modernizacji rozwiązań gospodarki osadowej.

   Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa 91/271 - ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym Projektem.

 

Zakres projektu

Zakres projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik W ramach tego zadania zostanie wybudowane ok. 22 km sieci kanalizacji sanitarnej w następujących rejonach:

REJON „BUDZYŃ” ulice: Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska;

REJON „PIASKI/ZARZECZE II” ulica Urzędowska;

REJON „BOJANÓWKA” ulice: Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska;

REJON „OŚRODEK” ulice: Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa:

REJON „STACJA KOLEJOWA” ulice: Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3 –go Maja, Wojska Polskiego, komisji Edukacji Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, Orzechowa;

REJON „ZARZECZE I” ulice: Przemysłowa, Janowska; Ponadto w ramach tego zadania zostaną wybudowane dwie nowe przepompownie ścieków na nowo wybudowanej siec i kanalizacji sanitarnej w rejonie ‘Bojanówka „ i „Stacja Kolejowa” oraz zostaną zmodernizowane dwie istniejące przepompownie przy ul. Granicznej i ul. Wyszyńskiego. Ponadto zainstalowany zostanie nowy system sterowania i monitoringu dla wszystkich istniejących i nowo wybudowanych przepompowni.

Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi w rejonie Al. Tysiąclecia w Kraśniku. Budowa została zrealizowana w 2017 roku. Wybudowane zostało 810 m sieci kanalizacyjnej i 560 m odgałęzień sieciowych.

Zadanie 3 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik (zadanie K5) – rejon Al. Tysiąclecia w Kraśniku.

W ramach zawartej 1.04.2015 roku umowy wykonawca przygotował dokumentację projektową składającą się z: projektu budowlano – wykonawczego sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej, dokumentacji terenowo – prawnej, dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji dendrologicznej, kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji środowiskowych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, matryce map zasadniczych i oryginały dokumentów wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działki albo do pierwszej studni na działce w ulicach Al. Tysiąclecia i ul. Nowej w Kraśniku. Realizacja zadania została potwierdzona Protokołem końcowym odbioru. Zadanie zakończono w terminie określonym w umowie tj. w dniu 30 listopada 2015 roku.

Zadanie 4 – Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja ok. 580 m wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach na terenie miasta Kraśnik tj.: Piastowska, Urzędowska, Lubelska, Wyszyńskiego, Niepodległości, Sądowa, Matejki, Klonowa, Sikorskiego Mickiewicza/Krasińskiego, Greinera i Metalowców.

Zadanie 5 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Staffa. W dniu 6.10.2017 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej z hydrantem nadziemnym ppoż. o długości ok. 183 m. Ulica Staffa znajduje się w strefie pośredniej ochrony ujęć wód podziemnych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie przewidzianym w umowie. Zakończenie zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego.

Zadanie 6 – Budowa zbiornika wody czystej na Stacji Wodociągowej przy ul. 3-go Maja w Kraśniku. Wybudowany będzie zbiornik wody czystej na SW 3-go Maja o objętości 200 m3 Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo dostaw wody w dzielnicy kolejowej dla potrzeb bytowych i na cele p.poż.

Zadanie 7 – Modernizacja niektórych obiektów oczyszczalni ścieków.

Przeprowadzona została modernizacja wybranych obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków takich jak: reaktor biologiczny nr 2, osadnik wstępny nr 2 oraz piaskownik. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą. W ramach umowy przygotowana została dokumentacja projektowa dla każdego modernizowanego obiektu oraz wykonane zostały roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie antykorozyjne obiektów a także uszczelnienie ich zewnętrznych ścian. W ramach tego zadania zakupione zostały 2 pompy recyrkulacji wewnętrznej dla reaktora biologicznego oraz zainstalowana została pompa do piasku z piaskownika.

Zadanie 8 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku.

W dniu 13.10.2015 roku podpisana została umowa z wybranym wykonawcą na budowę ok. 505 m sieci wodociągowej. Realizacja zadania została zakończona w dniu 30.11.2015 roku po podpisaniu Protokołu końcowego odbioru robót. Wybudowanie tej sieci pozwoliło na podpisanie 15 umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczana przez KPWiK Sp. z o.o.

Zadanie 9 – świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. Usługi związane z nadzorem inwestorskim nad Robotami i zarządzaniem Kontraktem na Roboty dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. Usługi będą obejmowały wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu zgodnie z wymaganiami wdrażania Funduszu Spójności, zasadami określonymi w warunkach Kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę( „żółta książka”), zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane. Podczas wykonywania umowy Inżynier będzie świadczył bieżącą pomoc dla Zamawiającego w formie fachowego doradztwa i stałych usług konsultacyjnych.

Zadanie 10 – usługa kompleksowego opracowania Studium wykonalności oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. W dniu 14.09.2016 r. podpisana została umowa z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji obejmującej Studium wykonalności oraz opracowanie i złożenie Wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II –„ Ochrona Środowiska tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zgodnie z umową dokumentacja została złożona w wyznaczonym terminie do konkursu na dofinansowanie projektów.

Zadanie 11 – Działania informacyjno – promocyjne na potrzeby Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”, zgodnie z wytycznymi POIiŚ na lata 2014-2020.

 

 

Ut enim ad minima veniam quis nostrum exercitationem ullam

Lorem ipsum dolor sit amet consec tetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Quis autem vel eum iure reprehe nderit qui in ea voluptate velit esse quam

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Nam libero tempore cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod

Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum