Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik - Zadanie K5 - Rejon Al. Tysiąclecia

   W wyniku przeprowadzonego w KPWiK Sp. z o.o. postępowania przetargowego wybrany został Wykonawca, a w dniu 1 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa  na wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z: projektu budowlano – wykonawczego sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej, dokumentacji terenowo-prawnej, dokumentacji geotechnicznej, projektu odtworzenia nawierzchni, dokumentacji dendrologicznej, kompletnej dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, Specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót budowlanych, matrycami map zasadniczych i oryginału dokumentów wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez KPWiK Sp. z o.o., co potwierdza protokół  odbioru końcowego z dnia 30 listopada 2015 roku.

   Na podstawie opracowanej dokumentacji KPWiK Sp. z o.o. uzyskało pozwolenia na budowę  na mocy decyzji wydanej przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 30 czerwca 2016 roku (decyzja nr 97/16) oraz  decyzji z dnia 12 września 2016 roku wydanej przez Starostę Kraśnickiego o pozwoleniu na budowę zaprojektowanej sieci  (decyzja nr 427/2016).