W dniu 26 listopada 2018 roku w siedzibie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, przy ul. Granicznej 3a została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik. 
   Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  POIiŚ działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II – „Ochrona Środowiska tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
   Wykonawcą niniejszego zadania jest Inżynieria Rzeszów Spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 59a, która została wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego.

   Całkowity koszt realizacji inwestycji 31.428.447,09 PLN.

   Umowę dotyczącą realizacji zadania p.n.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” podpisali, w obecności zastępcy Burmistrza m. Kraśnik Pana Dariusza Liska, członkowie Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A. – Pani Stanisława Stańczyk i Pan Grzegorz Król oraz Prezes KPWiK Sp. z o.o. – dr Waldemar Suchanek.

   W ramach  zadania p.n.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” zostanie wybudowane ok. 22 km sieci kanalizacji sanitarnej.

   Zakres prac obejmuje:

  • zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w następujących rejonach Kraśnika:

REJON „BUDZYŃ” ulice: Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska;

REJON „PIASKI/ZARZECZE II” ulica Urzędowska;

REJON „BOJANÓWKA” ulice: Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska;

REJON „OŚRODEK” ulice: Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa:

REJON „STACJA KOLEJOWA” ulice: Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3 –go Maja, Wojska Polskiego, komisji Edukacji Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, Orzechowa;

REJON „ZARZECZE I” ulice: Przemysłowa, Janowska.

  • zaprojektowanie i budowę odgałęzień kanalizacyjnych sieciowych doprowadzonych do granicy posesji lub w granicy posesji w uzgodnieniu z ich właścicielami na etapie projektowania.
  • zaprojektowanie i budowę dwóch nowych, kompletnie wyposażonych przepompowni ścieków w ul. Kolejowej i ul. Prusa wraz z systemem sterowania, monitoringu, przesyłu i odbioru danych.
  • Zaprojektowanie i budowę nowego systemu przesyłu danych i sterowania wraz z wymianą wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz aparatury elektroenergetycznej w dwóch istniejących przepompowniach ścieków przy ul. Wyszyńskiego i ul. Granicznej w Kraśniku i włączeniem ich do nowego systemu sterowania i monitoringu.

   Realizacja Projektu to poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Aglomeracji Kraśnik oraz dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG.

   Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców Kraśnika podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków co w konsekwencji przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy ochrony środowiska  jak również do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.