KPWiK Sp. z o.o. po raz drugi w ciągu 5 lat pozyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na wykonanie niezbędnych inwestycji dla poprawy warunków bytowych mieszkańców Kraśnika.

Po raz pierwszy w dniu 12.02.2014 r. Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku ”. Całkowity koszt realizacji Projektu – 53 154 507,13 złotych w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej stanowiła kwotę 26 597 419, 56 złotych.

W dniu 14.03.2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 46 291 400,48 złotych w tym dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 22 595 998, 46 złotych.

Umowę dotyczącą realizacji Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik” podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW – Kazimierz Kujda i Prezes Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  dr Waldemar Suchanek.

W zakres Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik” wchodzi:

1)    zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w poniższych rejonach Kraśnika:

REJON „Budzyń” ulice: Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska;

REJON „Piaski/Zarzecze II” ulica Urzędowska;

REJON „Bojanówka” ulice: Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska;

REJON „Ośrodek” ulice: Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa;

REJON „Stacja Kolejowa” ulice: Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3 – maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, Orzechowa;

REJON „Zarzecze I” ulice Przemysłowa, Janowska;

2)    budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi w rejonie Al. Tysiąclecia w Kraśniku.

3)    modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik.

4)    budowa sieci wodociągowej w ul. Staffa w Kraśniku.

5)    budowa zbiornika wody czystej na stacji wodociągowej przy ul. 3 –go Maja w Kraśniku.

6)    modernizacja reaktora biologicznego nr 2, osadnika wstępnego nr 2 oraz piaskownika w Wydziale oczyszczalni ścieków w Kraśniku.

7)    budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku etap I (odc. W1-W17)

   Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych.

   Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa 91/271 – ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem.

Poniżej link do strony dot. dofinansowania przez NFOŚiGW budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Kraśniku (województwo lubelskie).

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1192,krasnik-bedzie-mial-nowoczesna-siec-kanalizacji.html